Начини на работа

Голяма група

Частта на обучението, която се провежда в голяма група, цели усвояването на познания относно историческите и съвременните основи на гещалттерапията. Теорията и методологията тук са представени по преживелищен начин.

Голямата група се състои от максимум 28 участника и е водена от различни сертифицирани обучители, специализирани в съответната тематика.

Темите в семинарите „Теория и методология” следват развитието на обучителния процес – базисно изучаване на гещалттерапията в първо ниво и задълбочено изучаване за второ ниво.

Обучението в голяма група се води и в двете нива на специализацията за гещалттерапевт.

Целта е да се изпълнят общо 600 часа „Теория и методология”, необходими за придобиване квалификация „Психотерапевт”.

 

Малка група

Личният  терапевтичен опит  е абсолютно задължителен за работата като гещалттерапевт. Личната терапия означава, че обучаващия се гещалттерапевт е преживял метода на лечение и честота на контакт като клиент в терапевтична група.

Работата в малки групи е фокусирана върху личния процес и осигурява пространство за работа с индивидуални за всеки обучаващ се теми;  дава възможност да се натрупат  задължителните за квалификация часове – общо 250 (минимум 50 от които остават да бъдат попълнени в индивидуална психотерапевтична среда).

Работата в малки групи се провежда по време на базисното обучително ниво.

Малката група се състои от  8 до 14 души. Тя е постоянна, затворена и водена от квалифициран гещалттерапевт.

 

Индивидуална работа

Под индивидуална форма на работа  в обучението по гещалттерапия се имат предвид  дейности на обучаващия се, свързани с:

  • Лична (индивидуална) терапия.
  • Лична (индивидуална) супервизия.
  • Клинична практика – комбинация от индивидуална и групова терапия.
  • Участия в гещалт семинари и конференции.
  • Лекции, представяния, статии и интервюта, свързани с гещалттерапията.
  • Изучаване на гещалт литература.
  • Препоръчително е да се води документация/отчетност за всички тези дейности.

 

Супервизия

Супервизията е интегрална част от обучението и е задължителна за всеки гещалт практикуващ консултант и психотерапевт.

Свързана е с обсъждане на терапевтичната работа и е от изключително значение в професионалното израстване на терапевта. Провежда се от квалифициран супервизор индивидуално и в група. След покривнето на изисквнията за ниво „Гещалт практикуващ консултант” се договарят супервизии за времето на клиничната практика.

Груповата супервизия е застъпена в рамките на обучението в 120 часа, като това е необходимия минимум за квалификация „Психотерапевт“.

За индивидуалната супервизия параметрите са следните:

  1. Един и същ супервизор за минимум една година.
  2. Супервизия на дългосрочна терапия – на всеки 4-5 сесии на проследявания клиент.
  3. Супервизор не може да бъде личният терапевт на обучаващия се.